ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว.05 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รองประธาน 5 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2565 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น