ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายมงคล พลเยี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 02 Loy Krathong ประธาน 15 พ.ย. 2564 ถึง 19 พ.ย. 2564 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.07 โครงการ Children's Day ประธาน 7 ม.ค. 2565 ถึง 7 ม.ค. 2565 18,000 18,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP25 Graduation P.6, M.3 and M.6 กรรมการ 3 มี.ค. 2565 ถึง 4 มี.ค. 2565 6,000 6,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.33 Waikru Ceremony ประธาน 30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 18,600 18,600 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น