ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 02 Loy Krathong รองประธาน 15 พ.ย. 2564 ถึง 19 พ.ย. 2564 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น