ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 36 Suntornpoo ประธาน 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม