ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายประวีณ สุทธิสง่า

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 03 Democratic Value Enhancement Project ประธาน 1 ธ.ค. 2564 ถึง 15 ก.พ. 2565 1,700 1,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 32 IEP Sport Competition ประธาน 6 มิ.ย. 2565 ถึง 29 ก.ค. 2565 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP 35 Anti Drug Day ประธาน 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 35 Anti Drug Day ประธาน 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น