ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายประวีณ สุทธิสง่า

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 03 Democratic Value Enhancement Project ประธาน 1 ธ.ค. 2564 ถึง 15 ก.พ. 2565 1,700 1,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 32 IEP Sport Competition ประธาน 6 มิ.ย. 2565 ถึง 29 ก.ค. 2565 23,000 22,926 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP 35 Anti Drug Day ประธาน 24 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 5,000 4,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น