ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางธิมาพร ปล่องทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.14 วันแห่งความสำเร็จ รองประธาน 17 มี.ค. 2565 ถึง 18 มี.ค. 2565 25,740 17,552 68 ดำเนินการเสร็จสิ้น