ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ .21 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565 ประธาน 6 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 700,890 700,779 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น