ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.38 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 8 ม.ค. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2565 70,000 70,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.39 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 19,500 19,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.๓๖ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๕ ประธาน 9 พ.ค. 2565 ถึง 9 พ.ค. 2565 39,796 39,796 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.๓๗ โครงการวันไหว์ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประธาน 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 45,800 45,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.03 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 27 ก.ค. 2565 ถึง 27 ก.ค. 2565 32,500 32,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น