ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.38 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 8 ม.ค. 2565 ถึง 14 ม.ค. 2565 70,000 70,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.39 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 19,500 19,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น