ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวคณิตา จูตะเสน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.13 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 12 ต.ค. 2564 ถึง 12 ต.ค. 2564 9,000 9,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น