ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.17 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประธาน 10 ก.พ. 2565 ถึง 11 ก.พ. 2565 106,000 99,999 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ประธาน 27 ม.ค. 2565 ถึง 27 ม.ค. 2565 37,100 49,100 132 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.20 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ประธาน 24 ก.พ. 2565 ถึง 25 ก.พ. 2565 70,000 69,546 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น