ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.05 โครงการเสริมทักษะภาษาไทย ประธาน 22 พ.ย. 2564 ถึง 25 ม.ค. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.12 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประธาน 31 ส.ค. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 225,400 222,800 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น