ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายธีรศักดิ์ โชตะนา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกจ.08 โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประธาน 20 มิ.ย. 2565 ถึง 24 มิ.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น