ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางพรพราว ทองจรูญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.12 ตรวจสุขภาพ ประธาน 27 มิ.ย. 2565 ถึง 6 ก.ค. 2565 1,700 1,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.20 โครงการวันไหว้ครู รองประธาน 30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น