ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ จ่าสิบเอกกรกฎ กิตติภูมิภักดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.10 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 รองประธาน 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 67,582 67,372 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น