ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางมันทนา เมฆิยานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช 07 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 18,085 18,085 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น