ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางมันทนา เมฆิยานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช 07 โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 18,085 18,085 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช01 โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 14 มิ.ย. 2565 ถึง 13 ก.ย. 2565 5,280 5,280 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น