ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายราชัย นาเจริญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.15 ไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 23 มิ.ย. 2565 ถึง 23 มิ.ย. 2565 71,878 69,568 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.14 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 10 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 121,198 116,098 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น