ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพาวา พงษ์พันธุ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.04 อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร กรรมการ 29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค04 โครงการ ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประธาน 22 ก.ค. 2565 ถึง 22 ก.ค. 2565 88,800 81,457 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น