ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส 08 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.2 ประธาน 8 ก.ค. 2565 ถึง 8 ก.ค. 2565 55,200 55,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส 06 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๕” ประธาน 7 ก.ค. 2565 ถึง 7 ก.ค. 2565 65,000 65,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น