ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสญามณ รูปต่ำ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค 08 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ประธาน 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 10,050 10,050 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น