ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.05 โครงการ Summer For Kids 2022 ประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 1,405,050 601,805 43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม ป.3 ประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 68,000 60,590 89 ดำเนินการเสร็จสิ้น