ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.05 โครงการ Summer For Kids 2022 ประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 1,405,050 601,805 43 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป.3 ประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 68,000 60,590 89 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการ Satit Activitys & Homework ประธาน 1 มิ.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 57,000 57,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.09 โครงการ Satit Activitys & Homework ประธาน 1 มิ.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 57,000 57,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ05 โครงการ Summer For Kid 2022 ประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 812,500 812,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร12 เตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่45 ประธาน 3 พ.ย. 2565 ถึง 9 พ.ย. 2565 2,884,925 2,884,925 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม