ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ.04 จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 5 ประธาน 20 ส.ค. 2565 ถึง 21 ส.ค. 2565 42,480 41,820 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น