ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.13 โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด รองประธาน 21 มี.ค. 2565 ถึง 21 มี.ค. 2565 45,360 45,313 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น