ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.04 อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร ประธาน 29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.05 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประธาน 5 ส.ค. 2565 ถึง 6 ส.ค. 2565 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น