ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิมพ์สุพร สุนทรินทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.10 วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประธาน 1 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2565 17,000 17,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น