ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายพีรพัฒน์ สามัญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 03 เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร รองประธาน 17 พ.ย. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 120,900 80,400 67 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปบห.07 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงานสำหรับทีมบริหาร รองประธาน 11 พ.ค. 2565 ถึง 11 พ.ค. 2565 11,700 11,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค 08 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน รองประธาน 12 พ.ค. 2565 ถึง 12 พ.ค. 2565 10,050 10,050 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.04 อบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร รองประธาน 29 มี.ค. 2565 ถึง 30 เม.ย. 2565 635,228 496,433 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
08 โครงการมุทิตาจิต รองประธาน 9 ก.ย. 2565 ถึง 9 ก.ย. 2565 272,250 259,750 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น