ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางวรรธนา นันตาเขียน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.24 โครงการวันแม่-สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน รองประธาน 11 ส.ค. 2565 ถึง 11 ส.ค. 2565 13,493 13,493 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝศภ.01 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 1/2565 ประธาน 27 มิ.ย. 2565 ถึง 23 ก.ย. 2565 121,000 119,448 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น