ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ18 โครงการ Summer Camps for Kids 2022 รองประธาน 18 เม.ย. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565 618,000 618,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ22 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - 15 ส.ค. 2565 ถึง 18 ส.ค. 2565 4,000 3,794 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น