ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.13 โครงการหนูน้อยปฐมวัยรู้เท่าทันภัยโควิด ประธาน 21 มี.ค. 2565 ถึง 21 มี.ค. 2565 45,360 45,313 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ .21 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 1/2565 รองประธาน 6 มิ.ย. 2565 ถึง 31 ส.ค. 2565 700,890 700,779 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น