ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายสมภพ จันทร์เงิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.06 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่1 ประธาน 4 มี.ค. 2565 ถึง 25 มี.ค. 2565 27,300 27,300 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.06 โครงการคุณธรรมจริยธรรม ช่วงที่ 2 ประธาน 10 มิ.ย. 2565 ถึง 26 ส.ค. 2565 2,940 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น