ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นายกุลชาติ แสงทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.19 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 รองประธาน 22 พ.ค. 2565 ถึง 22 พ.ค. 2565 7,300 7,300 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น