ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.12 Christmas Week ประธาน 13 ธ.ค. 2564 ถึง 24 ธ.ค. 2564 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.10 โครงการทัศนศึกษาวิชาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป.4 ประธาน 16 ส.ค. 2565 ถึง 16 ส.ค. 2565 67,582 67,372 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP01 Morning Brief ประธาน 1 พ.ย. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น