ปีงบประมาณ 2565
ผู้รับผิดชอบ นางสาวธันย์สิตา ศิริอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ22 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย - 15 ส.ค. 2565 ถึง 18 ส.ค. 2565 4,000 3,794 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น