ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ ปิยะธิดา วรญาโณปกรณ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช 08 โครงการสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประธาน 2 เม.ย. 2564 ถึง 2 เม.ย. 2564 9,565 9,565 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น