ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์มันทนา เมฆิยานนท์ และอาจารย์ศาณิตา ต่ายเมือง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
05 โครงการปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธาน 3 เม.ย. 2564 ถึง 3 เม.ย. 2564 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม