ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ อ.อัตรวัฒน์ อาชีวะ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
Sam10 โครงการ Sam creative step2 ประธาน 15 พ.ย. 2563 ถึง 16 พ.ย. 2563 175,800 151,966 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น