ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางาสาวปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ 13 ทัศนศึกษาวิชาการ ประธาน 22 มี.ค. 2564 ถึง 24 มี.ค. 2564 99,360 91,706 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น