ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางาสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.10 อบรมเชิงปฏิบัติการ Coding for kids ประธาน 6 มี.ค. 2564 ถึง 6 มี.ค. 2564 8,560 8,560 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น