ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ น.ส.เกษร ยั่งยืน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.10 สัมมนาวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2568 กรรมการ 11 ก.พ. 2564 ถึง 11 ก.พ. 2564 20,500 17,498 85 ดำเนินการเสร็จสิ้น