ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ อ.ศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประธาน 25 พ.ย. 2563 ถึง 25 พ.ย. 2563 191,475 180,845 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น