ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ คุณวิลาวัณย์ วิริยกิจจา

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 02 เสริมสร้างสุขภาพแและสานสัมพันธ์บุคลากร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 24 ธ.ค. 2563 ถึง 24 ธ.ค. 2563 103,050 82,642 80 ดำเนินการเสร็จสิ้น