ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ ผศ.คงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว03 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประธาน 5 ธ.ค. 2563 ถึง 5 ธ.ค. 2563 16,880 19,920 118 ดำเนินการเสร็จสิ้น