ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
โครงการ English is Fun Using Art Activities 1/2020 รองประธาน 10 ต.ค. 2563 ถึง 6 ธ.ค. 2563 237,770 237,770 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น