ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และ Mr. Forbes Smart

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
๋JIP03 โครงการ Father's Day Week ประธาน 2 ธ.ค. 2563 ถึง 10 ธ.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น