ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ อาจารย์สุกัญญา เคลือบแก้ว

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช๐๖ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชการ ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ย. 2564 100,000 6,580 7 ดำเนินการเสร็จสิ้น