ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นายนภนต์ วงษ์สุวรรณ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
LIP02 English Camp for LIP ประธาน 20 ก.พ. 2564 ถึง 21 ก.พ. 2564 427,400 427,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP01 GAT Success for LIP ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 29 ม.ค. 2564 5,800 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น
LIP03 Placement Test for LIP ประธาน 15 มี.ค. 2564 ถึง 19 มี.ค. 2564 30,800 30,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น