ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา พั่วโพธิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.33 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประธาน 30 ต.ค. 2563 ถึง 30 ต.ค. 2563 2,000 1,700 85 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM04 โครงการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 16 พ.ย. 2563 ถึง 17 พ.ย. 2563 85,454 83,201 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.39 ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 4 ธ.ค. 2563 ถึง 4 ธ.ค. 2563 21,800 21,350 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
SAM256401 โครงการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Creative SAM CAMP กรรมการ 30 มี.ค. 2554 ถึง 31 มี.ค. 2564 410,800 406,272 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.02 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 ประธาน 2 มิ.ย. 2564 ถึง 2 มิ.ย. 2564 27,000 25,500 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น