ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห 02 เสริมสร้างสุขภาพแและสานสัมพันธ์บุคลากร ประธาน 24 ธ.ค. 2563 ถึง 24 ธ.ค. 2563 103,050 82,642 80 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.03 โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการของบุคลากรประจำปี 2564 ประธาน 5 เม.ย. 2564 ถึง 7 เม.ย. 2564 953,290 876,410 92 ดำเนินการเสร็จสิ้น