ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ อ.ณัฐกริษฐา อินทรกุลไชย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝศภ.01 โครงการบริการวิชาการ GLC (Global Language Centre) "Learning & Practice Languages" 2/2563 ประธาน 30 พ.ย. 2563 ถึง 19 มี.ค. 2564 379,000 378,350 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น