ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. James David Peter Howard Orrell

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP15 Mother's Day Week ประธาน 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
JIP15 Mother's Day Week ประธาน 10 ส.ค. 2564 ถึง 13 ส.ค. 2564 10,000 8,571 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น