ปีงบประมาณ 2564
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ วัฒนภู

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.๑๑ ส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของบุคลากร ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝวช.๑๑ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร ประธาน 1 ต.ค. 2563 ถึง 30 ก.ค. 2564 1,785,800 795,000 45 ดำเนินการเสร็จสิ้น